تلفن پشتیبانی : 09939667599

معرفی منابع آزمون ویژه مشاغل عمومی و تخصصی

 

 منابع آزمون  ویژه مشاغل عمومی و تخصصی همراه با ضرایب آزمون به شرح زیر می باشد:

 

منابع آزمون ویژه مشاغل عمومی

مقطع تحصیلی

منابع و ضرایب آزمون

دیپلم
(کلیه رشته ها)

1- اطلاعات عمومی (1)     2- هوش و استعداد تحصیلی (3)     3- زبان انگلیسی (1)
4-ریاضیات پایه (2)
    5- آیین نگارش دستور زبان فارسی (1)

 

منابع آزمون ویژه مشاغل تخصصی رشته های کاردانی

رشته تحصیلی

منابع و ضرایب آزمون

برق

1- هوش و استعداد تحصیلی (3)    2- زبان انگلیسی (1)   3- آیین نگارش دستور زبان فارسی(1) 
4-  تحلیل مدارهای الکتریکی(3)  5- الکترونیک عمومی(3)  6- کنترل صنعتی(3)
   7-ماشین های الکتریکی(3)

مدیریت خدمات بندری

1- هوش و استعداد تحصیلی (3)    2- زبان انگلیسی (1)   3- آیین نگارش دستور زبان فارسی(1) 

4-  شناخت تجهیزات حمل ونقل بندري(3)    5-  استانداردهاي ایمنی درحمل ونقل بندري(3)  6- بیمه حمل ونقل(3)       

 مکانیک

1- هوش و استعداد تحصیلی (3)    2- زبان انگلیسی (1)   3- آیین نگارش دستور زبان فارسی(1) 
4- استاتیک
  (3)     5- مقاومت مصالح (3)     6- سیالات (3)   7- ترمودینامیک (3)

 

منابع آزمون ویژه مشاغل تخصصی رشته های کارشناسی

رشته تحصیلی

منابع و ضرایب آزمون

ابزار دقیق

1- هوش و استعداد تحصیلی (3)    2- زبان انگلیسی (1)   3- آیین نگارش دستور زبان فارسی (1) 
4-  مدارهای الکتریکی (3)
    5-سیستم های کنترل خطی (3)  6-  الکترونیک کاربردی (3)   

7-  کنترل در ابزار دقیق (3)

 

ایمنی، بهداشت و محیط زیست(HSE)

1- هوش و استعداد تحصیلی (3)    2- زبان انگلیسی (1)   3- آیین نگارش دستور زبان فارسی (1)
4- اصول ایمنی (3)
   5-مدیریت ریسک (3)   6- بهداشت محیط کار (3)  7- عوامل فیزیکی و شیمیایی محیط کار (3)

مهندسی شیمی

1- هوش و استعداد تحصیلی (3)    2- زبان انگلیسی (1)   3- آیین نگارش دستور زبان فارسی (1)
4-    ترمودینامیک(3)           
 5-  سینیتیک و طراحی رآکتور (3)                6-     مکانیک سیالات(3)                 7- انتقال حرارت(3)  8- انتقال جرم و عملیات واحد(3)

متالوژی

1- هوش و استعداد تحصیلی (3)   2- زبان انگلیسی (1)   3- آیین نگارش دستور زبان فارسی (1)
4-  خواص فیزیکی مواد (3)                        5- خواص مکانیکی مواد  (3)                         
   6-  ترمودینامیک(3)                          

برق

1- هوش و استعداد تحصیلی (3)  2- زبان انگلیسی (1)   3- آیین نگارش دستور زبان فارسی (1)
4- مدارهای الکتریکی(3)
   5-ماشینهای الکتریکی(3)  6- سیستم های کنترل خطی(3) 

 7-بررسی سیستم های قدرت(3)

مکانیک

1- هوش و استعداد تحصیلی (3)  2- زبان انگلیسی (1)   3- آیین نگارش دستور زبان فارسی (1)
4- استاتیک و مقاومت مصالح (3) 5- سیالات (3)
  6- ترمودینامیک (3) 7-دینامیک و ارتعاشات (3)

 صنایع

1- هوش و استعداد تحصیلی (3)  2- زبان انگلیسی (1)   3- آیین نگارش دستور زبان فارسی (1)
4- تحقیق در عملیات(3)
   5-برنامه ریزی و کنترل تولید (3)  6- طرح ریزی واحد های صنعتی(3)